Mithat Durmuş

Kafkas Üniversitesi Fen-Edb.Fak. TDE Bölümü / KARS

Anahtar Kelimeler: Tarihsel roman,tarih-edebî metin ilişkisi,Mustafa Necati Sepetçioğlu,milli romantik duyuş

Özet

Bu çalışmada, yaşanmış bir gerçeklik olan tarih ile kurgusal metin arasında nasıl ve ne amaçlı bir ilişkinin var olduğu, tarihsel bilgi birikimi üzerine inşa edilmiş / kurgulanmış edebî metnin, okura iletisinin ne olduğu üzerinde durulmuş, Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun Kilit isimli romanında, okur belleğinin nasıl kurgulanmak istendiği açıklanmaya çalışılmıştır. Sepetçioğlu'nun iletilerindeki duyuş tarzının açılımları da bu bağlamda incelenmiştir.

1 İncelemeye esas alınan metin: Mustafa Necati Sepetçioğlu, Kilit, İrfan Yayınevi, İstanbul 1988 (15. Baskı).
2 Bu konuda Mircae Eliade’nin şu tepsini anımsatmakta yarar vardır: “büyük zaman akışı içinde, her var oluş geçici, uçucu ve yanılsamadır.” Mircae Eliade, İmgeler, Simgeler, (çev.: Mehmet Ali Kılıçbay), Gece Yayınları, 1992, s.57 (Sepetçioğlu, büyük zaman akışı içindeki geçici olmayan özü yakalamanın endişesini yaşar.)