İsmail ÇETİŞLİ

Pamukkale Ü. Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Böl. Öğretim Üyesi / Denizli,

Anahtar Kelimeler: Mustafa Necati Sepetçioğlu,…Ve Çanakkale,Çanakkale Savaşı,yokluk ve yoksulluk

Özet

Sayısı ve kalitesi tartışılsa bile, Türk tarihinin akışını etkileyen Çanakkale Savaşı, Türk edebiyatında önemli ölçüde yankısını bulmuştur. Bunlardan biri Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun …Ve Çanakkale isimli romanıdır. Farklı açılardan ele alınabilecek olan romanın muhtevasında dikkati çeken hususlardan biri, Türk milletinin Çanakkale Savaşı günlerinde yüz yüze kaldığı yokluk ve yoksulluklardır. Ekonomik, insanî ve idarî sahalarda çok belirgin olan yokluk ve yoksulluk, Çanakkale'yi geçilmez kılan insanların destanını çok daha anlamlı kılmaktadır. Bildiride adı geçen roman bu açıdan ele alınıp incelenmiştir.

1 Bu konuda daha geniş bilgi için bkz.; Ömer Çakır, Türk Şiirinde Çanakkale Muharebeleri, AKM Yay., Ankara, 2004; İbrahim Alaaddin (Gövsa), Çanakkale İzleri, Marifet Matbaası, İstanbul, 1926; Abdurrahman Güzel, Türk Edebiyatında Çanakkale Zaferi, ÇÜ Yay., Çanakkale, 1996; Celal Mat, Türk Romanında Çanakkale Muharebeleri, Akçağ Yay., Ank., 2007; Bekir Öztürk, Şiirimizde Çanakkale Savaşları, Mimoza Yay., Konya, 1995; Haluk Nihat Pepeyi, Çanakkale Destanı, İstanbul, 1936; Zivaer Tezeren, Çanakkale Savaşları Kahramanlık Şiirleri Antolojisi, İst., 1990; Ruşen Eşref Ünaydın, Çanakkale’de Savaşanlar Dediler ki, TTK Yay., Ankara, 1961; Yeni Mecmua (Çanakkale Nüsha-i Mümtazesi), C.III, 1334; Bekir Oğuz Başaran, “Edebiyatımızda Çanakkale”, Türk Edebiyatı, S.221/222, Mart/Nisan 1992; İsmail Çetişli, “Yeni Türk Şiirinde Çanakkale Zaferi”, Alsancak, S.5, Ocak-Şubat-Mart 1998, s.40-43; İnci Enginün, “Çanakkale Zaferinin Edebiyata Aksi”, Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Dergâh Yay., İstanbul, 1991, s.516-529; Mehmet Kaplan, “Çanakkale Savaşı”, Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar -2-, Dergâh Yay., İstanbul, 1994 s.203-210; İsmail Parlatır, “Şairlerimizin Diliyle Türk Zaferleri”, Türk Dili, S.404, Ağustos 1985; Fevziye Abdullah Tansel, “Çanakkale Zaferimiz ve Türk Edebiyatında Çanakkale”, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Yıl 7, S.3, s. 19-30.