Seda Gül KARTAL

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, İSTANBUL,

Anahtar Kelimeler: Peyami Safa,roman,gençlik,idealist

Özet

Peyami Safa, bir fikir adamı olarak edebî eserlerinde ve fikir yazılarında gençlik ve gençlik meselelerine önemle değinmiştir. Ayrıca romanlarında genç şahıslara mühim bir yer vermiş ve çoğu romanında devrinin umumî atmosferine bağlı olarak olumlu ve olumsuz özellikler yüklediği genç şahısları kıyaslamıştır. Peyami Safa imzalı romanlarla sınırladığımız çalışmamızda olumlanan bazı genç roman şahıslarının fikirleri, eylemleri, yaşam biçimleri ve amaçları bakımından idealist olduklarını söylemek mümkündür. İdealist olarak nitelendirdiğimiz roman şahısları tek tek incelenmiş; bu şahısların eğitimleri, yetişme şartları, aile yapıları, kişisel özellikleri, inandıkları değerler, amaçları ve sosyal yaşamda karşılaştıkları sorunlar bakımından ekonomik, sosyal ve kültürel dünyalarında ortak ve benzer noktalara sahip oldukları tespit edilmiştir.

1 Safa, Peyami (1999), “Millî Cemiyetlerde İdeal”, Eğitim-Gençlik-Üniversite, İstanbul, Ötüken Neşriyat, s. 173.
2 Safa, Peyami (1999), “Dört İnsan Tipi”, Eğitim-Gençlik-Üniversite, s. 17-19.
3 Akarsu, Bedia (1988), Felsefe Terimleri Sözlüğü, İstanbul, İnkılâp Kitabevi, s. 100.
4 Safa, Peyami (2007), Sözde Kızlar, İstanbul, Ötüken Neşriyat, s. 73.
5 Safa, Peyami (2007), age, s. 117.
6 Safa, Peyami (2007), age, a. 125.
7 Tekin, Mehmet (1999), Romancı Yönüyle Peyami Safa, İstanbul, Ötüken Neşriyat, s.106.
8 Safa, Peyami (1999), “İş Adamı ve Kahraman”, Eğitim-Gençlik-Üniversite, s. 67.
9 Safa, Peyami (2000), Mahşer, İstanbul, Ötüken Neşriyat, s. 13.
10 Safa, Peyami (2000), age, s. 53.
11 Kuran, Şeyma Büyükkavas (2005), Peyami Safa’nın Romanlarında Şahıslar Kadrosu, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, s. 76.
12 Safa, Peyami (2000), Mahşer, s. 228.
13 Kuran, Şeyma Büyükkavas (2005), Peyami Safa’nın Romanlarında Şahıslar Kadrosu, s. 80.
14 Safa, Peyami (2000), Mahşer, s. 180.
15 Safa, Peyami (2000), age, s. 210.
16 Safa, Peyami (2000), age, s. 211.
17 Safa, Peyami (2000), age, s. 211.
18 Kuran, Şeyma Büyükkavas (2005), Peyami Safa’nın Romanlarında Şahıslar Kadrosu, s. 92.
19 Safa, Peyami (1999), Biz İnsanlar, İstanbul, Ötüken Neşriyat, s. 227.
20 Safa, Peyami (1999), age, s. 48.
21 Safa, Peyami (1999), age, s .70.
22 Safa, Peyami (1999), age, s. 69-70.
23 Safa, Peyami (1999), age, s. 70.
24 Kuran, Şeyma Büyükkavas (2005), Peyami Safa’nın Romanlarında Şahıslar Kadrosu, s. 179.
25 Safa, Peyami (1999), Biz İnsanlar, s. 102.
26 Safa, Peyami (1999), age, s. 82.
27 Safa, Peyami (1999), age, s. 63-64.
28 Ayvazoğlu, Beşir (2008). Peyami Hayatı Sanatı Felsefesi Dramı, İstanbul, Kapı Yayınları, s.61
29 Ayvazoğlu, Beşir (2008). age, s.46.