Saadettin KOÇ

Uşak Üniversitesi, Eğitim Fakültesi / UŞAK

Anahtar Kelimeler: konçuy,destan,Türklerde kadın,kadın hakları

Özet

Gerek Türk destan ve efsanelerinde gerekse tarihin bütün devirlerinde kadının yeri her zaman üst seviyelerde olagelmiştir. Çalışmamız boyunca farklı kaynaklardan aldığımız örneklerle bunu ispatlamaya çalıştık. Bunun yanında büyük yazar Hüseyin Nihal Atsız'ın tarihî romanlarındaki kadın profilleriyle bu düşüncemizi desteklemeye çalıştık. Ve son söz olarak da büyük Atatürk'ün vurguladığı gibi, sahip olduğumuz bugünkü Türkiye Cumhuriyeti devleti Türk kadının eseridir ve yine bu Cumhuriyet asil Türk kadınının omuzları üzerinde sonsuzluğa doğru yol almaya devam edecektir diyoruz. Zira bir milletin, "devlet-i ebed müddet" ülküsüyle yol alması için en büyük vazife o milletin kadınlarına düşmektedir. Umuyoruz ve arzu ediyoruz ki, Türk kadını, tarihteki şanlı yerini yeniden alacak ve Türk milletinin mukadderatında yeniden belirleyici olacaktır.

1 Albız:Şeytan.
2 Makro Polo Seyahatnamesi, c. 1, s. 64. Kaşgarlı Mahmud, ahlâklı olmayı “güzellik, sevimlilik, tatlılık, edep, büyükleri ağırlama, sözü yerine getirme, sadelik, yiğitlik, mertlik” şeklinde özetlemektedir. C. 1, s. 364
3 Nahl suresi, ayet 58.
4 Nahl suresi, ayet 59.
5 İlâhiyat Fakültesi Dergisi, s. 131-133
6 İbn Batuta Seyahatnamesi, s.79
7 Makro Polo seyahatnamesi, c. 1, s. 70
8 Eski Sovyet coğrafyasındaki ölümlerin %50’si alkolden ya da sağlıksız alkolden meydana gelmektedir.
9 Saadettin Koç, Türkistan Hatıraları, Bişkek-2002