Zafer ÇAKMAK

Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Öğretim Üyesi / ELAZIĞ.

Anahtar Kelimeler: Türkiye,Yunanistan,Atatürk,Venizelos,Nobel Barış Ödülü

Özet

Yunanistan'da Venizelos'un 1928'de iktidara gelişi, Türk-Yunan ilişkileri açısından yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. Venizelos Yunanistan'da iktidara geldikten sonra, geçmişte Megali İdea'yı gerçekleştirebilmek için Türkiye'ye karşı takip ettiği yayılmacı dış politikadan vazgeçerek, Türk-Yunan dostluğunu kurabilmek için bazı girişimlerde bulunmuştur. Venizelos'un Türkiye ile dostluk kurma girişimleri, Atatürk tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Nitekim bir süre sonra Venizelos Türkiye'ye davet edilmiştir. Bu daveti kabul eden Venizelos, 1930 yılında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunmuştur. Bu ziyaret sırasında Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan antlaşmalar, TürkYunan ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Venizelos, 1933 yılında Yunanistan'da yapılan seçimleri kaybetmiş ve muhalefete düşmüştür; fakat Türk-Yunan ilişkileri ve Balkan Paktı ile ilgili görüşmeleri yakından takip etmeye devam etmiştir. Balkan Paktı imzalanmadan kısa bir süre önce de, dünya siyasi tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, Balkan Paktı'nın gerçek kurucusu olduğuna inandığı, eski düşmanı Atatürk'ü 12 Ocak 1934'te Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermiştir.

1 Michael Llewellyn Smith, Yunan Düşü, (çev.: Halim İnal), Ayraç Yayınevi, Ankara 2002, s. 17¬ 18; Yusuf Sarınay-Tahir Sümbül, Emperyalizm ve Büyük Hayal, Ankara 1999, s. 55-56; Dimitri Kitsikis, Yunan Propagandası, (çev.: Hakkı Devrim), Kaynak Kitaplar, İstanbul 1974, s. 9; Lowel Clucas, "The Byzantine Legacy in the Modern Greek World: The Megali idea", (Edited by: Richard Clogg), Anatolica Studies in the Greek East in the 18th and 19th Centuries, Hampshire 1996, s. 254.
2 Nurettin Türsan, Yunan Sorunu, 3.bs., Ankara 1987, s. 7.
3 Mustafa Turan, Yunan Mezalimi (İzmir, Aydın, Manisa, Denizli-1919-1923), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 1919, s. 12-15.
4 Zafer Çakmak, İzmir ve Çevresinde Yunan [¡gali ve Rum Mezalimi, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2007, s. 116-138.
5 Kurtuluş Savaşı hakkında geniş bilgi için bkz., Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, C. I-III, 14.bs., Türk Devrim Tarihi Enstitüsü Yayınları, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1982.
6 Thomas A. Vaidis, Kemal Atatürk (Yeni Türkiye'nin Kurucusu), (çev.: Ahmet Angın,) Kitapçılık Ticaret Limited Şirketi Yayınları, İstanbul 1967, s. 116-117.
7 Yılmaz Altuğ, "Atatürk'ün Dış Politikası", Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Atatürk Konferansı Tebliğleri (10-11 Kasım 1980), C. II, İstanbul 1981, s. 487.
8 Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam Mustafa Kemal (1922-1938), C. III, 3.bs., Remzi Kitabevi, İstanbul 1969, s. 423.
9 Sadi Irmak, "Atatürk'ün Dış Politika ilkeleri", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, III / 9 (Temmuz 1987), s. 492.
10 Bilge Umar, İzmir'de Yunanlıların Son Günleri, Bilgi Yayınevi, Ankara 1974, s. 297-298; V. D. Volkan-N, Itzkowitz, Türkler ve Yunanlılar..., s. 134.
11 Bkz., Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C. II, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 5.bs., Ankara 1997, s. 280.
12 Ahmet Şükrü Esmer, Siyasî Tarih (1919-1939), Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1953, s. 58.
13 Cem Başar, Yunan Oyunu, V Yayıncılık, İstanbul 1988, s. 117.
14 Damla Demirözü, Savaştan Barışa Giden Yol / Atatürk-Venizelos Dönemi Türkiye-Yunanistan ilişkileri, İletişim Yayınları, İstanbul 2007, s. 75, 153.
15 C. Başar, Yunan Oyunu, s. 117.
16 Yusuf Halaçoğlu, "Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti ve Balkanlar", I. Uluslararası Türkoloji Kongresi Bildirileri (Prizen, 12-14 Aralık 1998), (yay. haz.: Nimetullah Hafız), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2001, s. 30-31.
17 E. Semih Yalçın, Atatürk'ün Millî Dış Siyaseti, Gazi Kitabevi, 2.bs., Ankara 2007, s. 272; M. Murat Hatipoğlu, Yakın Tarihte Türkiye ve Yunanistan 1923-1954, Siyasal Kitabevi, Ankara 1997, s. 108¬ 110.
18 İsmail Soysal, "Atatürk'ün Barışçı Politikası ve Dünyadaki Etkileri", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, II / 4 (Kasım 1985), s. 112.
19 Enis Tulça, Atatürk, Venizelos ve Bir Diplomat Enis Bey, Simurg Yayınları, İstanbul 2003, s. 35-39.
20 Mustafa Sıtkı Bilgin, "Atatürk Döneminde Türkiye'nin Balkan Diplomasisi (1923-1930)", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, XX / 60 (Kasım 2004), s. 813; Vamık D. Volkan, Norman Itzkowitz, Türkler ve Yunanlılar/Çatışan Komşular, (çev.: Banu Büyükkal), Bağlam Yayınları, İstanbul 2002, s. 154; Fahir Armaoğlu, 20.Yüzyıl Siyasî Tarihi 1914-1980, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara 1983, s. 326.
21 Aptülahat Akşin, Atatürk'ün Dış Politika İlkeleri ve Diplomasisi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1991, s. 254.
22 İsmet İnönü, Hatıralar, (yay. haz.: Sabahattin Selek), Bilgi Yayınevi, 2.bs., Ankara 2006, s. 500.
23 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), Fon Kodu: 30. 10.0.0, Yer No: 254. 712. 27; Şükrü S. Gürel, Tarihsel Boyut İçinde Türk Yunan İlişkileri (1821-1923), Ümit Yayıncılık, Ankara 1993, s. 41; Nikos Svoronos, Çağdaş Hellen Tarihine Bakış, (çev.: Panayot Abacı), Belge Yayınları, İstanbul 1988, s. 95; E. Tulça, Atatürk, Venizelos. , s. 39.
24 Afet İnan, "Atatürk'ün Bazı Özellikleri", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, I / 1 (Kasım 1984), s. 97.
25 E. S. Yalçın, Atatürk'ün Millî Dış Siyaseti, s. 273; Bu antlaşmalar; “Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaşma ve Hakemlik Antlaşması", "Deniz Kuvvetlerinin Sınırlandırılmasına ilişkin Protokol" ve “İkamet, Ticaret ve Seyrisefain Antlaşması" başlıklarını taşımaktaydı. Bkz., İsmail Soysal, Türkiye'nin Siyasal Andlaşmaları, C. I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2000, s. 399-404; Tevfik Rüştü Aras, Görüşlerim, İkinci Kitap, Yörük Matbaası, İstanbul 1968, s. 189.
26 Cumhuriyet, 29 Ekim 1930, s. 4.
27 Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C. III, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 5.bs., Ankara 1997, s. 129
28 T. R. Aras, Görüşlerim, s. 189.
29 Atatürk'ün Millî Dış Politikası (Cumhuriyet Dönemine Ait 100 Belge) 1923-1938, C. II, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1981, s. 53; Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, C. I, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 5.bs., Ankara 1997, s. 381; Mehmet Gönlübol-Cem Sar, Atatürk ve Türkiye'nin Dış Politikası (1919*1938), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 1997, s. 65.
30 BCA, Fon Kodu: 30. 10.0.0, Yer No: 254. 712. 2; Atatürk'ün Millî Dış Politikası..., C. II, s. 187; E. Tulça, Atatürk, Venizelos. , s. 47.
31 BCA, Fon Kodu: 30. 10.0.0, Yer No: 254. 712. 2; Atatürk'ün Millî Dış Politikası..., C. II, s. 188
32 Ş. S. Gürel, Tarihsel Boyut İçinde Türk..., s. 40-46; M. M. Hatipoğlu, Yakın Tarihte Türkiye..., s. 166; Sabahattin Özel, "Atatürk Dönemi Türkiye-Yunanistan İlişkileri", Türkler, (ed.: Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), C. 19, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 652.
33 N. Svoronos, Çağdaş Hellen Tarihine Bakış, s. 97-98.
34 C. Başar, Yunan Oyunu, s. 118.
35 Samimî Anlaşma Misakı hakkında geniş bilgi için bkz., Türkiye ile Yunanistan Arasında Samimî Anlaşma Misakı /Pacte d'Entente Cordiale entre la Turquie et la Grèce, Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekâleti Protokol Umum Müdürlüğü, Ankara 1933.
36 A. Akşin, Atatürk'ün Dış Politika ilkeleri ve Diplomasisi, s. 256; F. Armaoğlu, 20.Yüzyıl Siyasî Tarihi 1914-1980, s. 338; İ. Soysal, Türkiye'nin Siyasal Andlaşmaları, C. I, s. 441-444
37 Atatürk'ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri, C. IV, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 1991, s. 559; E. Tulça, Atatürk, Venizelos. , s. 50-51; Hakimiyeti Milliye, 16 Eylül 1933, s. 1.
38 Vakit, 22 Eylül 1933, s. 2; Cumhuriyet, 22 Eylül 1933, s. 1.
39 E. Tulça, Atatürk, Venizelos., s. 50; Milliyet, 26 Eylül 1933, s. 1.
40 Cumhuriyet, 26 Eylül 1933, s. 4.
41 Milliyet, 27 Eylül 1933, s. 1; Cumhuriyet, 27 Eylül 1933, s. 1.
42 Atatürk'ün Millî Dış Politikası., C. II, s. 223; Bilâl N. Şimşir, "Atatürk'ün Yabancı Devlet Adamlarıyla Görüşmeleri, Yedi Belge (1930-1937)", Belleten, XLV/ 177 (Ocak 1981), s. 175-176; Milliyet, 27 Eylül 1933, s. 1.
43 E. Tulça, Atatürk, Venizelos., s. 52.
44 http://www.nobelprize.org/nomination/peace/nomination.php?action=show&showid=2046 (11.01.2008)
45 Ahmet Eyicil, "Atatürk Devrinde Türkiye'nin Balkan Politikası", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 59 / XX (Temmuz 2004), s. 347.
46 Richard Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, (çev.: Dilek Şendil), İletişim Yayınları, İstanbul 1997, s. 135-136.
47 Atatürk'ün Millî Dış Politikası..., C. II, s. 241-245.
48 http://nobelprize.org/nomination/peace/process.html (09.01.2008)
49 http://nobelprize.org/nomination/peace/nomination.php?action=show&showid=2072 (09.01. 2008)
50 http://nobelprize.org/nomination/peace/database.html (09.01.2008)
51 http://www.nobelprize.org/nomination/peace/nomination.php?action=show&showid=2046 (09.01.2008)
52 M. M. Hatipoğlu, Yakın Tarihte Türkiye..., s. 169 53 http://nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1934/award-docu.html (08.01.2008).
54 Venizelos'un Nobel Ödülü Komitesi Başkanlığına Nobel Barış Ödülü'nün Atatürk'e verilmesi için göndermiş olduğu Fransızca mektup için bkz., Atatürk'ün Millî Dış Politikası..., C. II, s. 241¬ 245.